Stichting R.K. Begraafplaats Heesch

 

De Stichting R.K. Begraafplaats Heesch is opgericht in 1997 en heeft eigen statuten en ’n eigen reglement. De Stichting heeft als doel er voor zorg te dragen dat de lijkbezorging te Heesch op een waardige wijze plaatsvindt, met inachtneming zowel van de wettelijke voorschriften als de canonieke voorschriften en gebruiksregels en als zodanig de inwoners van Heesch de gelegenheid te bieden, om op een waardige wijze hun overledenen te doen begraven of te doen bijzetten in een columbarium, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het beheren en onderhouden van de begraafplaats
- Het daartoe sluiten van beheer-, exploitatie- en onderhoudscontracten met de plaatselijke kerkelijke en burgerlijke overheden enerzijds en met de familieleden van de overledenen anderzijds.

Hoewel van oorsprong katholiek en bedoeld voor inwoners van Heesch, zijn ook mensen van buiten Heesch en mensen van andere religies van harte welkom.

Keuzemogelijkheden:
- Particulier graf, dubbeldiep
- Kindergraf, voor kinderen tot 12 jaar
- Urnennis in een urnengalerij
- Urnengraf met urnenkeldertje
- Strooiveld

Het kerkhof omvat zo’n 1250 graven.

Taken van de Stichting

 

Taken van de Stichting: Conform de wettelijke kaders het praktisch, technisch, administratief en bedrijfsmatig beheren van de begraafplaats.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door onderstaande vrijwilligers:

A. (Antoon) van Herpen, tel. 0412 451716 (voorzitter/penningmeester)
A. (Angelique) van Osch  (secretaris)
A. (André) School, tel. 0412 451733 (graven en urnen) 
A. (André) Smits, tel 06 246 096 03 (graven en urnen) 
M. (Martin) Verhagen, tel. 0412 453432 (coördinator onderhoud)

Vrijwilligers voor het onderhoud:
Willy van den Akker
Cor van Gogh
Sjaak Duijs
Rien Jansen
Karel Kleijn
Geert Meulenbroek
Bert van de Oetelaar


Beloningstelsel: De vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.

Tarieven grafrechten en onderhoud begraafplaats

 

Hier vindt u de tarieven van de begraafplaats. De kleuren komen overeen met de plaats op de plattegrond van de begraafplaats. De plattegrond kunt u hier downloaden.

Het reglement van de begraafplaats kunt u hier downloaden.

Afmetingen van de grafmonumenten in overleg met de beheerder.


Baarhuisje

 

Op de aan de zuidzijde van ’t Dorp gelegen begraafplaats van de Sint-Petrusparochie te Heesch bevindt zich een BAARHUISJE dat in 1865 in Neo-Gotische vormen is opgetrokken naar ontwerp van de architect C. Weber. In de nis aan de noordzijde bevindt zich een bij het gebouwtje horend, bijna levensgroot, crucifix. Bij processies en dergelijke diende het ook als kapel waarbij aan de voorzijde missen konden worden opgedragen. Het baarhuisje maakte deel uit van een omvangrijk, door Weber ontworpen, kerkelijk nieuwbouwproject. De naast de begraafplaats gelegen kerk werd echter bij een brand in 1961 beschadigd en vervolgens door nieuwbouw vervangen. 

Het geheel vrijstaande baarhuisje is gelegen aan de achterzijde van de centrale as van de begraafplaats. Het op een rechthoekige grondslag gebouwde huisje heeft een bouwlaag en gevels opgetrokken van een in kruisverband gemetselde baksteen. In deze baksteen zijn steeds kruisvormige blokjes van twee koppen met in het midden een strek van een lichtgele baksteen aangebracht. Deze bakstenen kruizen, symmetrisch aangebracht over alle gevels, vormen zo een merkwaardige en zeldzame ornamentiek. Op alle hoeken bevinden zich overhoekse gemetselde steunberen met een gecementeerde afdekplaat. Iets uitspringende sokkelzone met zandstenen waterlijst.

Het baarhuisje heeft een zadeldak met Maasgedekte leien. Tegen de dakrand is een houten windveer met een kartelrand van neogotische stijlmotieven aangebracht. Topgevels met gemetselde ezelsrug en een stenen kruisbloem als bekroning. Aan de voorzijde heeft het huisje een grote maar vrij ondiepe spitsboognis waarin tegen de achterwand op een bakstenen sokkel een half vrijstaande crucifix is aangebracht. Hierboven bevindt zich het opschrift: MISSIE 1875. Het crucifix wordt geflankeerd door recentere beelden van de apostelen Petrus en Paulus. De zijgevels van het baarhuisje zijn blind uitgevoerd. Aan de achterzijde bevindt zich een kleine opslagruimte met een segmentboogpoort met houten klampdeur en geflankeerd door twee kleine segmentboogvenstertjes met vierruits ijzeren ramen.

Het baarhuisje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden die het heeft als bijzondere uitdrukking van de geestelijke en typologische ontwikkeling van het gebruik van een baarhuisje. Het heeft architectuurhistorische waarden vanwege de unieke plaats die het vanwege de ongebruikelijke ornamentiek in het oeuvre van de architect C. Weber inneemt. Het baarhuisje is gaaf bewaard gebleven.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Contact
Lokatie

Log in voor de CMS

email
wachtwoord